قالب وبلاگ


در رهگذر زمان
علمي آموزشي در زمينه ي جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،تاريخي , اجتماعي و...  
نويسندگان
پيوندهای روزانه

مقدمه

مد:واژهای است که در زبان انگلسیسی به مفهوم شیوه ،روال،سبک،،طرزواره است .درفرهنگ فارسی معین،در مقابلواژهی مد چنین نوشته است:روش و طریقه ی موقتی که طبق ذوق و سلیقه ی اهل زمان ،طرز زندگی و لباس پوشید ن و... .را تنظیم کند.این وازه ی فرهنگی امروزه در زبان فارسی اینقدر استعمال شده است .که هرکسی به راحتی مفهوم آن را درک می کند .درک ما از واژه ی مد عموما بهطرز لباس پوشیدن  افراد محدود می شود .اما واقعیت ان است که می تواند شامل موارد گوناگونی در زندگی روزمره می باشد.

موضوعاتی از قیل :نحوه ی چیدن دکوراسیون منزل،اتومبیل و حتی حرفه و کار .               

مد و مدگرایی در گذر تاریخ برخی تصور می کنند مد پدیده ای است که به زمان حاضردهه های اخیر محدود می شود در حالیکه واقعیت غیر از این است .ادمی از زمانهای دور در تحول زندگی خویش توجه فراوانی داشته است شاید این خصلت یکی ازخصلت درونی هر انسانی است که پس از مدتی از یکنواختی خسته می شود و تلاش می کند روش زیستی دیگری را بیش بگیرد.

بیش از پرداختن به اصل وضوع ذکر این نکته را الزامی می دانیم که هر پدیده ای  در جهان واج خصایص مثبت و منفی است پس وجود منفی در یک پدیده امکان لقی را به ما اجازه است.اگر امروزه شاهدیم که برخی از جنبه های منفی منفی مد گرایی باعث مشکلاتی در جامعه شده است نباید به مقابله با مد گرایی بپردازیم بلکه بهتر ان است که به پرورش و تقویت وجوه مثبت آن اقدام کنیم تا در سایه ی ان اتفاق به تریج جنبه های صقی کمرنگ تر می شود و جای خود را به جنبه های مثبت بدهد.   گاهی دیده می شود که عده ای به خصوص از نسل های قدیم و مد گرایی را از اساس رد می کند.و به شدت با ان مخالفند همین عده در مراودات و رفت وامد های اجتماعی خود کت وشلوار برتن میکنند مد در محافل به محکوم کردن آن میپردازنذد . اما اشیان  غافلند که پدران ما در ایران 70 سال پیش کت و شلوا را لباس غربی و مصداق بارز مد گرایی جوانانی می دانست کهاز فرهنگ برگشت هدر انظار ر اداشتند . پدران ما با با گذاشتن  کلاه نمدی و پوشیدن لباس های محلی انظار عمو م ظاهر می شوند اما اگر به منتقدین امروزی مد گرایی نیز بگویند شما نیز چون پدران خود از لباس های اصیل ایران زمین استفاذ هکنند هرگز نخوهندد پذیرفت.

چه اتفاقی افتاده است که کت وشلوار تا چند دهی دهه ی پیش تتا اندازه مضحک و خنده دار به نظر می رسید اما امروز پدیده ای کاملا معمولی است؟                                                                                                                                                                              پاسخ به این سوال را تنها در یک جمله می توان یافت:(گذشت زمان می تواند هر اتفاقی را برایمان باور ناپذیر کند)پس اگر فرزندان اگر فرزندان امروز کارهایی میکنند که به نظر قریب و دور می رسد سعی نکنیم انها را به شدیدترین مجه محکوم کنیم  بلکه باید بپذیریماین اقتضای نسل جدید است که دوست دارد با نسل قبل خود فاوتی داشته باشد.                                                                      

 امیرالمومنین می فرماید:(فرزندان خود را برای عصر حاضر تریت کنیم).از این کلام گهربار میتوان اینگونه برداشت که نسل جدید بی شک با نسل ماقبل خود تفاوتهایی دارد و هرکس که بخواهد این تفاوت را از میان دارد دچار اشتباه و خطا شده است به هرحال باید دانست که زندگیانسان هموارهدر حال تغییر و دگرگونی است و اگر روحیه ی تنوع طلبی انسان نبود هرگز چنین  پیشرفت و تغییراتی در زندگی ما پدید نمی آمد

رواج گرایی چگونه است؟                                                                                                                                                                          

   جامعه  شناسان اروپایی معتتقدند که در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و انگلیس ،فرانسه،وایتالیا رسانه های جمعی شرکتهای صوتی و تصویری آرایشگاها وسازندگان فیلم ها نقش به سزایی در ایجاد مد و روش برای جوانان اروپایی اجرامی کنند .آسیای شرقی نیز به پیرویاز جوانان اروپایی برای نشان دادن این مدها به تازگی از اروپائیان مد برذاری می کنند .امروز رفتار غربیها سبک و نوع روش های متهر آمیز نمی توانند سدی در مقابل مد باشد.

باید از پیش اندیشید که چه گروه هایی درباره ی مد لباس پوشیدن مردم تصمیم میگیرند و چگونه این تصمیم در جامعه عملی می شود.بساری از رفتارهایی که در جامعه  مد می شود،واقعا" عفت عمومی را جریحه دار می کند و عموم چنین حرکت های زشت و پوششهای سخیفی را نمی پسندد،اما کدام نهاد یا اتحاد و ... .مسئول  است؟چه کسی برصحت و سقم تفکر های مد سازی ،هدایت و تدبیر دارد؟

نوآوری همواره در طول حیات اجتماعی انسان بوده است،اما این نوآوری نباید به کرامت  عزت انسان لطمه وارد سازد. لباس پوشیدنشان ،انتخاب موسیقی وحتی طرز رفتارشان در آیسای شرقی منعکس شده است.

مد چیست؟

طبق نظریه ی "جرج سیمل"هکان تغییر غیر متمرکز جنبه های فرهنگی زندگی است و از یک نقش اساسی و پایه ای در وضعیت اجتماعی انسان ها ناشی می شود.                                                                                                                               یک طرف هرکدام از ما تمایل داریم از دیگران تقلید می کنیم و از طرف دیگر دوست داریم نسبت به دیگران متفاوت باشیم. طبیعی  است که بعضی از ما بیشتر تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و در اصل به متحد الشکل شدن ویا وفق دادن خود با دیگران اهمییت زیادی می دهیم در حالی که بعضی دیگر دوست دارند از بقیه  افراد متمایز باشد. چشم به زندگی دیگران دوخته اند  تا مثل آن ها عمل کنند و از طرفی  مایلند نسبت به همان آدم ها تفاوت داشته باشند و همین مسئله است که بحث و مد گرایی را مطرح کرده است.                  

مد یکی از راههای مختلف زندگی است  که ما به کمک می خواهیم خود را در جامعه و فعالیت های اجتماعی وارد کرده و با همگونی با سایر انسان های اطرافمان به سمت یک زندگی اجتماعی حرکت کنیم ضمن این که در اوج این همگونی دوست داریم که از آن متمایز هم باشیم .یعنی دو نیروی مخالف در زندگی ما مدام کشمکش ایجاد می کنند :نیروی اجتماعی زندگی کردن و نیروی غیر اجتماعی  بودن،که البته در اکتر مواقع بین این دو نیرو تعادلی وجود ندارد و مشکلات از همین جا شروع می شود.

در اصل مد همان تاثیر این دو نیروی متضاد در درون انسان هاست اما مد ومدگرایی تا به حال تنها در یکی از قطب های مخابف عمل کرده و به عبارتی همیشه به نحوی وارد عمل شده است که فقط یکی از این دو سر طیف مطرح شده و دیگران فرق داشته باشد.درحقیقت وقتی مد جدید گسترش پیدا می کند بتدریج افت کرده و پایین ترین حد خود می رسدعلت آن است که هرلحظه تعداد بیشتری از افراد از آن پیروی می کنند و بعد از مدتی دیگر مد مورد نظر به صورت یک امر عادی در  می آید که تنوع قبلی را ندارند.

آدم های برتر یا از همه

بهترین                                                                                                                                            

گروه هدف و کسانی که از مد نان می خورند اقشاری از جامعه هستند .این کار دو دلیل دارد اول این که گروه های پایین جامعه چندان نمی توانن از مد پیروی کنند،دوم این که گروه های طبقاتی ثروتمند جزو افرادی هستند که همیشه اکثر چشم ها به ان دوخته شده و همه می خواهند شبیه آن باشند. به عبارتی مد در ابتدا برای گروه های برتر اجتماعی در نظر گرفته می شود تامابقی افراداز آن ها تقلید می کنند و این میان افرادی که در این کار فعالیت می کنند درآمد کسب می کنند . یکی از معایب مد دقیقا از همین مسائل ناشی می شود زیرا این مد باعث ایجاد طبقه بندی غیرمنطقی و نامعقول جامعه می شود.بعضی افراد جزو  گروه هاای پایین در نظر گرفته می شود که باید عینا از گروه های برتر اهل مد پیروی کنند و این مئله هیچ وقت برعک نمی شود.

آگاهی و شناخت خوب و بد مد                                                                                                                                                                  گروهی از افراد با خلق روش ها و یا راهکارهای جدید و معین  فرهنگی می خواهند خود را از دیگران متمایز کنند و دیگران متمتیز کنند و دیگران را وادار کنند که آن ها را تحسین کرده و به حال آن ها غبطه بخورند .فقط به لباس محدود نمی شوند و کستره ای از رفتارها را در برمی گیرد.طرز نشتن ،طرز صحبت کردن و راه رفتن ،مدل مو ،فرم چیدن وسایل منزل ،نوع جنس و ظروف و ... .آیا تا به حال فکر کرده اید چرا گروهی از افراد همشه می خواهند به این ترتیب متمایز باشند؟

همانطور که گفته بودیم متفاوت بودن ارز خصوصیات  انسان هاست.معمولا وقتیبسیاری از افراد مد جدید پیشنهادی را اصلا دوست ندارند و فقط این است که از قافله عقب نماند آن را می پذیرد!

جالب این است بدانید که پیروی دائمی از مد حس حساس افراد را تحریک و تا حدیتقویت کی کند. وقتی مد محور اصلی زندگی فرد باشند تمام مدت به زندگی دیگران چشم دوخته است تا وسایل جدید را شناخته و تهیه کند و اگر این مکان برایش فراهم نشود مشغولیت ذهنی شدیدی پیدا می کند و این حس حسات امان او را می برد بخصوص که جریان مد و تغییرات آن بسیار سریع و کوته مدت است و این فواصل کم باعث ایجاد فشار مالی و ذهنی زیاد به فرد می شود .

[ سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ ] [ ۱۳:۲۹ بعد از ظهر ] [ حسین ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام هستي بخش انسان ها
اين وبلاگ در اول دي ماه 1387 توسط مدیر وبلاگ فعال گرديده و سعي دارد مطالبي در خصوص موضوعات علمي ،آموزشی با كار كرد هاي جغرافيايی،تاريخي ،اجتماعي،زمين شناسي و....را به شماخوانندگان ارجمند ارائه نمايد،باشد كه مقبول افتد و مورد رضايت قرار گيرد. انشاا...
در صورت تمایل میتوانید مطالب ارزنده خود را به ایمیل arshia141@Gmail.com ارسال نماييد تا بانام خودتان و در وبلاگ خودتان استفاده شود. . همچنین اگر نظرات خودتان را برایم ارسال کنید خوشحال میشوم . باتشكر


زندگي اطلس جغرافي ماست
که در آن نقشه استان محبت پيداست
جلگه جهد و نمکزار حسد پيدا نيست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسيار
و فلات ايمان حول اين کوه چه وسعت دارد

موضوعات وب
امکانات سایت

آی پی رایانه شما :

 Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by Night-Skin

نایت اسکین ، مرجع قالب و ابزارهای وبلاگ نویسیابزار معرفی وبلاگ به دوستان

پیغام ورود و خروج

Online User [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]